Ciebie również stać na ładny uśmiech.

rtg

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Medispot - klinika stomatologiczna i estetyki twarzy

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
Aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych Cefla model MyRay RXDC Extend:
zezwolenie PWIS nr DE OHR/00120/2016
Aparat stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych Vatech, model PAX I Ceph
zezwolenie PWIS nr DE OHR/00119/2016
• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr DE OHR/00121/2016
• zgoda PWIS – decyzja z dnia 19.01.2016r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

• dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy
(od 10-02-2019 do 17-02-2020) zmierzona dawka efektywna
wyniosła: 0,056 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: 0,056 mSV

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

• pracownicy: 20mSv/rok;
• ogół ludności : 1mSv/rok.

UWAGA:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.