Regulamin zakupów

I.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medispot.pl/e-voucher, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie:
a) pojedynczych usług stomatologicznych

b) pakietów usług stomatologicznych

Usługi stomatologiczne mogą zostać zlecone do wykonania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących wyłącznie w placówce Medispot, 01-748 Warszawa, ul Stanisława Dygata 3 lokal U2 po uprzednim zarezerwowaniu terminu w w/w placówce osobiście lub pod nr tel. 570 575 576.

2. Usługodawca – Medispot, 01-748 Warszawa, ul Stanisława Dygata 3 lokal U2, NR BDO 000076916 NIP: 525 218 40 60, Regon: 140547081.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. E-vouchery – usługi stomatologiczne oraz konsultacje specjalistyczne wskazane na stronie  www.medispot.pl/e-voucher, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy

5. Placówka – Medispot, 01-748 Warszawa, ul Stanisława Dygata 3 lokal U2

6. Indywidualny Numer (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do określonego zamówienia.

7. E-voucher – dokument zawierający:
Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania usług wskazanych w E-vocherze

8. Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie https://medispot.pl/regulamin-zawierania-droga-umow/.

9. Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu. Założenie Konta wymaga:

a) posiadania adresu e-mail,
b) podania następujących danych:
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail (login),
– Hasło,
c) akceptacji Regulaminu Sklepu.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres:dygata@medispot.pl. Niezależnie od powyższego, Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta.

II.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

III.

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

a) posiadać komputer połączony z siecią Internet,
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
c) posiadać adres e-mail.

IV.

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość:
zawarcia drogą elektroniczną umowy o:
a) wykonanie samodzielnie wybranych pojedynczych usług/konsultacji stomatologicznych,
b) wykonanie usług wskazanych w poszczególnych E-Voucherach.

V.

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:
1. Użytkownik posiada Konto:
a) Użytkownik loguje się do Konta;
b) Użytkownik akceptuje Regulamin;
c) Użytkownik wybiera:
– interesujący go E-voucher w e-sklepie (po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
– akceptacji Regulaminu Sklepu

– potwierdzeniu chęci zakupu wybranych E-voucherów

Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu przelewy24, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin; uiszczenie ceny za wybrany E-Voucher stanowi zawarcie umowy. Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika zakupiony e-Voucher w pliku do pobrania.

2. Użytkownik nie posiada Konta:
a) Użytkownik wybiera interesujący go E-Voucher

b) Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
c) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
1) podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail.
2) Akceptuję Regulamin;

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji marketingowych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.

a) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:

– po akceptacji Regulamin

– potwierdzeniu chęci zakupu wybranych E-Voucherów

Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu przelewy24, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie:https://www.przelewy24.pl/regulamin, uiszczenie ceny za wybrany E-Voucher stanowi zawarcie umowy;

b) Po skutecznym uiszczeniu ceny zgodnie z pkt a), Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika zakupiony e-Voucher w pliku do pobrania

3. Zapłata ceny (w całości lub części) za złożone zamówienie w e-Sklepie lub zmiana wskazanej ceny w e-Sklepie jest możliwa również przez wpisanie kodu przyznanego przez Usługodawcę do którego jest przypisana określona wartości ustalona w PLN lub procentowo. Z zastrzeżeniem, z przyczyn technicznych kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu przelewy24.

VI.

1. Wszystkie ceny za oferowane E-Vouchery są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Zniżki w ramach karty stałego klienta nie obejmują E-Voucherów. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach e-Sklepu akcji/kampanii na podstawie odrębnych regulaminów.

2. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać fakturę na wartość uiszczonej ceny za E-voucher podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura:
– w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę,
– za pośrednictwem zgłoszenia przesłanego na adres e-mail:dygata@medispot.pl

VII.

1. W celu wykonania usług wskazanych na otrzymanym E-voucherze, należy udać się do Placówki oraz podać nr zamówienia.

2. Okaziciel E-vouchera ma prawo zrealizować usługę objętą E-voucherem, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z pkt. V niniejszego regulaminu. W razie wskazania przez Użytkownika danych osoby uprawnionej do wykonania usług objętych E-voucherem, osoba wskazana zgodnie z pkt.V ma prawo zrealizować usługi objęte E-voucherem, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z pkt. V niniejszego regulaminu Po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku nie wykonania powyższych usług, E-voucher traci ważność, co oznacza, że okaziciel E-vouchera nie otrzyma zwrotu uiszczonej ceny, a w/w usługa nie będzie zrealizowana na podstawie powyższego E-vouchera.

3. Pojedyncze usługi wskazane na E-voucherze mogą zostać wykonane tylko na rzecz jednej osoby (okaziciela).

4. Pacjent może odebrać wyniki Badań RTG w następujący sposób:
a) osobiście z Placówki,
b) w formie elektronicznej – wynik badania zostanie przesłany na wskazany adres e-mail.

VIII.

Do czasu wykonania usługi na podstawie otrzymanego E-vouchera, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z pkt. V niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną zawierające: dane nabywcy zgodne z pkt. V niniejszero regulaminu, numer zamówienia oraz nr konta na który mają zostać zwrócone środki. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres e-mail: dygata@medispot.pl

IX.

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
a) drogą mailową na adres: dygata@medispot.pl
b) bezpośrednio w Placówce.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

X.

1. Sklep korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu oraz partnerów, a także operatorów płatności.

8. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• Informacje o adresie IP.

12. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

13. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

14. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

XI.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Medispot, 01-748 Warszawa, ul. Stanisława dygata 3 lokal U2.

2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę,
b) zawarcia umowy na realizacje usług,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty.
d) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa, przesyłając maila na adres dygata@medispot.pl, a także posiada prawo do zawiadomienia organu nadzorczego w przypadku, kiedy jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

4. Gromadzone dane nie są udostępniane innym podmiotów trzecim, jednak dostęp do danych mogą posiadać również podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi serwisowe związane z utrzymaniem Serwisu oraz spółki współpracujące.

5. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w Rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa w tym przepisach dotyczących przetwarzania dokumentacji medycznej oraz przepisach podatkowych.

6. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej zgody, o której mowa powyżej, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail dygata@medispot.pl.

7. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych Użytkowania innym podmiotom w celu wykonania usługi.

XII.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów,
b) zmiany możliwości technicznych,
c) zmiany przepisów prawa
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.